<
Czech MostBet je vaším věrným společníkem ve světě sportovního sázení. Díky vysokým kurzům, širokému výběru sportů a uživatelsky přívětivému rozhraní uděláme váš zážitek ze sázení vzrušující a ziskový.

balistika@seznam.cz

 

 Balistika.cz

 

Úvod

Vnìjší balistika:

    Teorie

    Program

    Stoupání vývrtu

    308W - ukázka

Vnitøní balistika

Balistika vzduchovky

22 LR

357 mag

44 mag

44 mag laborace

MOA, MilDot

Vìtrné elektrárny

Ke stažení

 

TOPlist

Vnitøní balistika vzduchovky - popis programu

 

Program umožòuje ze zadaných parametrù vzduchovky vypoèíst rychlost støely, rychlost pístu, dráhu pístu, tlak a teplotu ve vzduchovce. Pokud energie støely pøi výpoètu pøesáhne 16J, výpoèet se zastaví:

 

 

Návod na použití programu

Ovládání programuje jednoduché. Buï zadáme vstupní parametry ruènì nebo naèteme pøiložený soubor (Slavia 630.txt). Pøi zadání nesmyslných vstupních údajù mùže dojít k zamrznutí programu. Stisknutím tlaèítka "Výpoèet" se provede výpoèet. Lze mìnit velièiny na osách grafu (ale pozor, pøi volbì zobrazení dráhy støely na ose X lze na osu Y vynést jen rychlost støely, tlak ve válci a teplotu v hlavni). Výpoèet a použité parametry lze uložit do souboru (formát txt), soubor je možné znova naèíst. Pokud energie støely pøesáhne 16 J, výpoèet se zastaví.

Dále je v programu pøevod jednotek a výpoèet síly pružiny. Zadáním požadovaných parametrù pružiny lze vypoèíst sílu vyvinutou pružinou pøi zvoleném stlaèení. Poèet aktivních závitù = celkový poèet závitù – 4, tj. ubereme dva z každé strany, alespoò tak se mi to osvìdèilo.Pøi výpoètu je uvážen vliv kanálku mezi válcem a hlavní, jeho parametry jsou zvoleny pro Slavii 630. Protože ale kanálek má zanedbatelný vliv na prùbìh výstøelu, jeho parametry nelze mìnit.

 

Vstupní parametry:

Ráže

Hmotnost støely

Délka hlavnì

Hmotnost pístu

Prùmìr pístu

Tlouška tìsnìní

Hmotnost pružiny

Zdvih pružiny (pístu) – využitelný objem vzduchového válce

Minimální a maximální síla pružiny – Síla pružiny pøed a po stlaèení pístu

 

Tyto parametry ve vìtšinì pøípadù není tøeba mìnit:

Adiabatický exponent vzduchu

Koeficient odporu – vyjadøuje tøení v hlavni bìhem výstøelu, urèeno pro Slavii 630

Poèáteèní tlak – tlak potøebný k zaøíznutí støely do drážek

Koeficient tøení mezi pístem a pouzdrem – urèeno pro tìsnìní ze Slavie 630

Atmosférický tlak

Krok výpoètu – èím menší, tím pøesnìjší výpoèet

 

Poznámka:

Minimální síla pružiny: pružina je pøedepnutá, u Slavie 631 je její stlaèení v klidu cca 35 mm.

Maximální síla pružiny: stlaèení v klidu + zdvih pružiny (pístu), u Slavie 631 je zdvih 60 mm a celkové stlaèení pøed výstøelem je tak 95 mm.